POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością


§1
INFORMACJE OGÓLNEUprzejmie informujemy, Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Brynicy 5/2, 40-358 Katowice, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki w przypadku zamówienia materiałów reklamowych drogą sprzedaży wysyłkowej, jak również dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP).
- Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

§2
ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Brynicy 5/2, 40-358 Katowice NIP:9542749785
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Brynicy 5/2, 40-358 Katowice lub e-mail: iod[@]sendor.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Brynicy 5/2, 40-358 Katowice lub e-mail: iod[@]sendor.pl
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§3
PRZETWARZANIE DANYCHPani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, reklamowych i serwisowych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby www. produktów i usług mieści się w zakresie działalności Spółki Sendor Training
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie w celu dostarczania klientom Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sendor Training kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności, zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane przez Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. Firma będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 5 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej.
Przez taki sam czas, firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

§4
POZYSKANE DANEPosiadane przez Sendor Training Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam przygotowanie oferty, zawarcie umowy lub realizacje usługi.

Urszula Sendor
+48 663 257 557
szkolenia@sendor.pl

Sendor Training Sp. z O.O.
ul. Brynicy 5/2
40-358 Katowice

NIP: 9542749785
KRS: 0000517743
REGON: 243610351


Created by: iluzja.net strony na abonament, nowoczesne strony internetowe
Hosted by: 3xu.eu - usługi SEO, śledzenie GPS